Fong, Cheah Wen, Yuen Yee Yen, and Suganthi Ramasamy. 2023. “Sustainable Entrepreneurship in Malaysian Companies”. Asian Economic and Financial Review 13 (2):98-107. https://doi.org/10.55493/5002.v13i2.4708.